Muat Turun Pekeliling Pengarah Tanah dan Galian Selangor Bil. 2 Tahun 2019

Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Pentadbir Tanah Daerah (PTD), Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan agensi kerajaan yang terlibat mengenai keputusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (MMKN) dalam Program Pematuhan Syarat Dan Penguatkuasaan Kilang Tanpa Kebenaran Di Negeri Selangor yang telah diluluskan oleh MMKN ke 24/2019 pada 21 Ogos 2019 yang telah disahkan pada MMKN ke 25/2019 pada 28 Ogos 2019.


MUAT TURUN PEKELILING

MS