PENILAIAN & PENGURUSAN HARTA

 Nama Jabatan / Bahagian  Jabatan Penilaian Dan Pengurusan Harta
 Nama Ketua Jabatan / Bahagian  Pn. Hjh. Aida Bt Omar
 Tel Jabatan  03-80263118
 No Faks Jabatan  03-80240934
 E-mel Jabatan  aida@mbsj.gov.my
 

FUNGSI JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 1. Melaksanakan pengurusan pentadbiran, penyediaan Senarai Nilaian dan proses-proses berkaitan Penyediaan Cukai Taksiran mengikut peruntukan bahagian XV, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).
 2. Menjalankan kerja-kerja penilaian ke atas harta-harta milik Kerajaan Persekutuan, Negeri dan Badan-badan Berkanun bagi menuntut Sumbangan Membantu Kadar (SMK).
 3. Mengurus permohonan tanah bagi pihak Majlis untuk tujuan pemberimilikan, lesen pendudukan sementara, pewartaan dan sebagainya.
 4. Mengurus penyewaan aset Majlis meliputi medan selera/gerai, pasar awam, tanah dan bangunan milik Majlis serta tapak paparan iklan dalam kawasan pentadbiran MBSJ.
 5.

Mengurus aset-aset milik Majlis dari aspek penyelenggaraan kebersihan, insurans, penyediaan bekalan dan perkhidmatan serta pengurusan utiliti supaya dapat digunakan dengan selamat dan selesa.

PIAGAM PELANGGAN JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

BIL.

ELEMEN PIAGAM PELANGGAN

TEMPOH MASA

1

Meminda dan menguatkuasakan Cukai Taksiran ke atas pegangan berkadar mengikut peruntukan Seksyen 144, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171).

3 bulan dari tarikh pengeluaran Sijil Perakuan Siap dan Pematuhan (Borang F) dan Sijil Layak Menduduki (CF).

2

Mencetak dan menguruskan penghantaran Notis Pindaan Senarai Nilaian kepada pemilik harta yang terlibat.

Tidak kurang dari 30 hari sebelum tarikh kuatkuasa Cukai Taksiran.

3

Mengadakan Mesyuarat Pendengaran Bantahan selepas Notis Pindaan kepada Senarai Nilaian dikeluarkan kepada pemilik harta.

2 kali setahun.

4

Mengeluarkan surat keputusan bantahan kepada pemilik harta yang berkaitan.

14 hari dari tarikh Mesyuarat Penuh MBSJ.

5

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan.

3 Hari Bekerja.

6

Menyiasat dan mem-beri maklum balas semua jenis aduan.

10 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

7

Penyediaan Borang A dan Borang B selepas terima maklumat Perakuan Siap dan Pematuhan (Borang F) dan menyerahkannya  kepada agensi kerajaan berkaitan bagi tujuan pengesahan tarikh penghunian / menduduki harta tersebut. Agensi kerajaan tersebut perlu melengkapkan Borang B dan serahkan kembali kepada pihak MBSJ.

30 hari dari tarikh terima maklumat.

8

Menyediakan dan menyerahkan Borang C serta maklumat-maklumat penilaian harta kepada Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta Negeri Selangor bagi tujuan pengesahan  nilaian Sumbangan Membantu Berkadar (SMK). 

Sebelum 30 November tahun penilaian Sumbangan Membantu Kadar (SMK).

9

Membuat tuntutan Sumbangan Membantu Kadar (SMK) kepada agensi berkaitan selewat-lewatnya sebelum 28 Februari tahun  tuntutan.

Sebelum 28 Februari tahun tuntutan.

10

Mengemukakan permohonan hal-hal yang berkaitan tanah yang lengkap kepada agensi.

14 hari bekerja dari terikh permohonan lengkap diterima.

11

Mengeluarkan surat jawapan keputusan permohonan penyewaan kepada pemohon.

7 hari bekerja dari tarikh Mesyuarat Penuh MBSJ.

12

Mengeluarkan bil tuntutan kepada penyewa setiap bulan.

Sebelum 30hb pada setiap bulan.

13

Menjalankan lawatan pemeriksaan tapak aset Majlis bagi mengawal selia kerja-kerja pembersihan oleh kontraktor yang dillantik.

4 kali sebulan.

14

Memanjangkan aduan kerosakan aset-aset Majlis di bawah seliaan JPPH kepada Jabatan Kejuruteraan.

10 hari bekerja dari tarikh aduan diterima.

15

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan.

3 hari bekerja.

MS