Berapa lamakah tempoh notis mesyuarat agung? Notis hendaklah diberikan kepada pemilik sekurang-kurang 14 hari, sebelum tarikh mesyuarat agung. Tempoh notis dikira bermula dari tarikh notis tersebut dihantar sama ada melalui serahan tangan, pos berdaftar atau tampal di alamat terakhir pemilik