Berapa lamakah tempoh notis mesyuarat agung?
Notis hendaklah diberikan kepada pemilik sekurang-kurang 14 hari, sebelum tarikh mesyuarat agung. Tempoh notis dikira bermula dari tarikh notis tersebut dihantar sama ada melalui serahan tangan, pos berdaftar atau tampal di alamat terakhir pemilik

Dikemaskini pada 08-Jun-2016
MS