AUDIT DALAM

 Nama Jabatan / Bahagian  Unit Audit Dalaman
 Nama Ketua Jabtan / Bahagian Encik Shahrul Fadli Bin Abdu Rashid
Tel Jabatan  03-8026 3203
No Faks Jabatan

 03-8026 3201

E-mel Jabatan  -
 

FUNGSI JABATAN

 1. Membantu organisasi mencapai objektifnya dengan membawa pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan meningkatkan keberkesanan proses pengurusan kewangan, pengurusan risiko kawalan dan tadbir urus.
 2. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ.
 3. Menjalankan semakan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan.
 4. Membentangkan Laporan Audit Dalam di ‘Exit Conference’ dan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat.
 5. Melaporkan kepada Datuk Bandar MBSJ hasil pengauditan dan mengambil tindakan susulan terhadap perkara yang dibangkitkan.
 

PIAGAM PELANGGAN UNIT AUDIT DALAM

UNIT AUDIT DALAM

TERAS 1

TADBIR URUS TERBAIK

FUNGSI
ORGANISASI (FO)

F0 1
Melaksanakan dan menambahbaik pengurusan pentadbiran, integriti, kewangan, hasil, pencukaian dan perkhidmatan teras

BIL.

PIAGAM PELANGGAN (PP)

TEMPOH MASA

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 1
Melaksanakan pengurusan pentadbiran, kewangan, risiko kawalan & tadbir urus secara sistematik dan berdisiplin bagi meningka tkan kecekapan keberkesanan dan akauntabiliti organisasi dalam mencapai objektif.

PP 1

Mengeluarkan Surat Akuan Penerimaan

3 hari

FUNGSI JABATAN (FJ)

FJ 2
Menjalankan semakan pengauditan ke atas kewangan, kawalan dalaman dan rekod kewangan serta dibentangkan didalam mesyuarat Ex it Conference

PP 2

Melaksanakan Exit Conference

4 Kali Setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 3
Melaporkan pelaporan yang bebas dan objektif kepada Datuk Bandar MBSJ

PP3

Mengemukakan Laporan Audit (selepas di muktamadkan kepada Datuk Bandar MBSJ)

10 Hari Bekerja

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 4
Menyediakan Rancangan Tahunan untuk kelulusan Datuk Bandar MBSJ

PP4

Mengemukakan Rancangan Tahunan Audit Dalam untuk kelulusan

1 Kali setahun

FUNGSI JABATAN
(FJ)

FJ 5
Membentangkan Laporan Audit muktamad didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat.

PP5

Melaksanakan Mesyuarat Jawatankuasa Audit dan Pengurusan Korporat (JKAPK)

4 Kali Setahun

MS